Od 2014 roku w Polsce obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, osoba starająca się o prawo jazdy ma obowiązek założyć Profil Kandydata na Kierowcę jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Czym jest ten profil?

Czym jest profil kierowcy? 

Profil kierowcy, znany także pod skrótem PKK oznaczającym Profil Kandydata na Kierowcę, to elektroniczny dokument zawierający dane osoby starającej się o uzyskanie prawa jazdy. Każdy profil posiada swój unikalny numer przypisany do konkretnego kandydata. Jest on prowadzony w odpowiednim systemie teleinformatycznym umożliwiającym wgląd i wprowadzanie zmian przez ośrodek szkolenia kierowców. W PKK zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu kursu włącznie z adnotacją o pozytywnym wyniku uzyskanym przez kandydata na egzaminie wewnętrznym.

Do czego służy profil kierowcy?

Profil Kandydata na Kierowcę został stworzony z myślą o spełnianiu dwóch funkcji. Tymi funkcjami są:

Kontrola nad kandydatami ubiegającymi się o prawo jazdy

Profil kierowcy służy kontroli i ewentualnemu blokowaniu kandydatów ubiegających się o prawo jazdy posiadających sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dzięki elektronicznemu dokumentowi kierowcy takie osoby nie są w stanie ominąć prawa i odzyskać uprawnień do prowadzenia pojazdów przedwcześnie.

Ułatwienie aplikacji w celu uzyskania prawa jazdy

Elektroniczny dokument kierowcy w postaci PKK znacząco ułatwia proces uzyskiwania prawa jazdy w zakresie formalności. Po zakończeniu kursu osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie musi bowiem samodzielnie przekazywać dokumentów między szkołą jazdy, WORD-em i urzędem. Wszelkie niezbędne informacje zamieszczone są na profilu kierowcy i są widoczne dla ośrodka egzaminującego. Wprowadzenie Profilu Kandydata na Kierowcę sprawiło, że osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami musi stawić się w odpowiednim urzędzie tylko raz. 

Komu jest potrzebny profil kierowcy?

Profil Kandydata na Kierowcę jest wymagany w następujących sytuacjach:

 • przy ubieganiu się o prawo jazdy po raz pierwszy,
 • przy ubieganiu się o rozszerzenie uprawnień wynikających z już posiadanego prawa jazdy,
 • przy wymianie zagranicznego dokumentu (wymagane jest przy tym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie teoretycznym),
 • przy ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w wypadku ich cofnięcia na okres dłuższy niż rok,
 • przy ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w wypadku ich utraty (na przykład w wyniku przekroczenia limitu punktów karnych w ciągu pierwszego roku posiadania prawa jazdy),
 • przy ubieganiu się o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego wyrokiem sądu na ponad rok.

Wniosek o utworzenie profilu kierowcy można złożyć na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami. Kandydat zostanie jednak dopuszczony do egzaminu najwcześniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. 

profil kierowcy

Jak wyrobić profil kierowcy?

W celu utworzenia elektronicznego dokumentu kierowcy konieczne jest złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy w miejskim wydziale komunikacji. Odpowiednie formularze można pobrać przez internet lub odebrać bezpośrednio w urzędzie. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście bądź poprzez osobę do tego delegowaną, posiadającą odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej. Do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę przez pełnomocnika konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłatę tę należy wnieść na konto urzędu miasta. Nie jest ona wymagana w sytuacji, gdy osobą upoważnioną jest małżonek, zstępny, wstępny bądź rodzeństwo. 

Dokumenty kierowcy wymagane do założenia profilu

Do utworzenia profilu kierowcy poza złożeniem wniosku konieczne jest również złożenie odpowiednich załączników w postaci:

 • orzeczenia lekarskiego,
 • orzeczenia psychologicznego,
 • fotografii kandydata,
 • dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu na terenie Polski w wypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa,
 • pełnomocnictwa w wypadku, gdy dokumenty kierowcy składa osoba inna niż kandydat,
 • dowodu osobistego (wyłącznie do wglądu),
 • zgody rodzica lub opiekuna w sytuacji, gdy kandydat nie ukończył jeszcze osiemnastu lat,
 • dwustronnej kserokopii starego dokumentu prawa jazdy, jeżeli kandydat był wcześniej w jego posiadaniu.

Na podstawie złożonego wniosku i załączonych w nim dokumentów kierowcy starosta lub prezydent miasta przydziela kandydatowi profil kierowcy wraz z indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Po uzyskaniu numeru kandydat może zapisać się na kurs w dowolnej szkole jazdy.